Jaaroverzicht 2019: Samen weten we meer

Jaaroverzicht 2019: Samen weten we meer

In 2019 is de Community of Practice zes maal samen gekomen. Twee maal in een brede sessie, waarin we ons bogen over de kernvragen van 2019, en vier maal in Verdiepende ssessie, waarin we vier vragen nader hebben onderzocht.

Dit zijn de vier kernvragen die zijn behandeld:

  1. De Stad als Spons: Hoe kan de stad voorzien in zijn eigen waterbehoefte? – Schieland Spaland als case.
  2. Stresstest en Risicodialoog: Hoe gebruik je de uitkomsten van de stresstest en risicodialogen in bestaande programma’s en plannen? – Tien aanbevelingen voor een effectieve vertaling in het uitvoeringsprogramma
  3. Klimaatadaptief inrichten en beheren openbare ruimte: Hoe maken van verstandige keuzes in het klimaatadaptief beheer en onderhoud? Handvatten voor weten, willen en werken, meekoppelen en processturing.
  4.  Klimaatadaptatie Stad en Land: Welke kansen in relataties liggen er bij de klimaatadaptatie-opgaven in het landelijk en stedelijk gebied? – Zes concrete uitgangspunten tussen Midden-Delfland, Rotterdam en Schiedam.

Het heeft geresulteerd in vijf flyers: per verdiepend thema is één flyer gemaakt, aangevuld met een overkoepelende flyer over heel 2019.

Downloads

download hier de flyers:

COPKlimaatadaptatie Jaaroverzicht 2019-i

COPKlimaatadaptatie 2019-Stresstest-i

COPKlimaatadaptatie 2019-StadalsSpons-i

COPKlimaatadaptatie 2019-StadLand-i

COPKlimaatadaptatie 2019-Openbare Ruimte-i