Klimaatcafé’s

detailbeeld uit de STRAADkrant

COP-KAfés

De COP KAfé’s zijn online-bijeenkomsten op de dinsdagen tijdens de lunch. Ze  zijn bedoeld als aantrekkelijke teasers om een actueel thema te bespreken. Gedurende één uur kort en krachtig met elkaar van gedachten wisselen en nieuwe inspiratie op doen. 

Wil je ook een actueel onderwerp aandragen? Dat kan. mail ons cop@klimaatadaptatie.nl

Klimaatcafé #21 – dinsdag 8 november 12:30 – 13:30
Biodiversiteit in de STRAADkrant

De straat leeft!
In het COP-KAfé deze keer: Biodiversiteit, het thema van de nieuwe STRAADkrant
Eind 2022 verscheen de nieuwe STRAADkrant, de themakrant voor klimaatadaptatie. Deze keer staat die in het teken van biodiversiteit. Met duidelijke achtergrondinformatie en concrete oplossingsrichtingen. Floor van de Bergh is ingegaan op krant, op de waarde van de bodem, de meerwaarde van biodiversiteit en wat wij zelf kunnen doen.

link naar de website van de Straadkrant #6

Klimaatcafé #20 – dinsdag 6 september 12:30 – 13:30
De Nieuwe Hovenier: samen werken aan een groene en sociale omgeving

Er is veel meer mogelijk in het groen in woonwijken dan nu gebeurt. Wat kan een hovenier toevoegen aan het groenbeheer van de openbare ruimte èn aan de sociale cohesie in de wijk? – Het project De Nieuwe Hovenier zoekt naar manieren om effectief toe te werken naar een groene leefomgeving. Het probeert de sociale en groene wereld samen te brengen, juist op plekken waar die cohesie ontbreekt. Carmen Aalbers (WUR) en José Kooi (HHS van Delfland) zullen ingaan op de toegevoegde waarde van een sociale hovenier in wijken met verschillende sociale maatschappelijke opgaven. In de discussie geven we aandacht aan de ervaringen en voorbeelden van en voor gemeenten.

Klimaatcafé #19 – dinsdag 7 juni 12:30 – 13:30
Inspirerend Breda: Corporaties en Gemeente samen Klimaatadaptief

In Breda werken Gemeente en Woningbouwcorporaties samen aan het klimaatadaptief maken van de bestaande stad. Ze doen ingrepen in zowel de openbare ruimte, de private buitenruimten als de woningen. Anneke van Veen is programmamanager van de Initiatiefgroep Klimaatadaptatie en Biodiversiteit Breda. Zij gaat in het KAfé in op dit proces.

In 2021 besteedden we in een COP-KAfé aandacht aan de mogelijkheden om Klimaatadaptatie op te nemen in de Prestatieafspraken. In de discussie kwam naar voren hoe belangrijk goede samenwerking is. In deze bijeenkomst inspireert de aanpak van Breda ons om met woningcorporaties samen aan de slag te gaan.

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst

Klimaatcafé #18 – dinsdag 8 maart 12.30-13.30 UPDATE! Leidraad Klimaatadaptief Bouwen

De Leidraad voor het Klimaatadaptief Bouwen krijgt een update! Ruim drie jaar geleden werd het Convenant Klimaatadaptief Bouwen Zuid-Holland ondertekend en sindsdien is er veel gebeurd. De ervaringen met Leidraad | Bouw Adaptief en Minimale eisen | Bouw Adaptief hebben geleid tot een nieuwe Leidraad (Versie 2.0).
Hierbij trekt Zuid-Holland samen op met Gelderland, Utrecht en de Metropoolregio Amsterdam. In de nieuwe leidraad is extra aandacht voor het proces van klimaatadaptief bouwen en voor onlangs gerealiseerde projecten.

In dit COPKAfé vertelden Leon Valkenburg (TAUW) en Werncke Husslage (Provincie Zuid-Holland) over deze nieuwe update.
HIER vind je de aantekeningen van de bijeenkomst

Klimaatcafé #17 – dinsdag 1 februari 2022
Klimaatadaptatie en energietransitie: waar vinden ze elkaar?

Klimaatadaptatie en de energietransitie zijn de belangrijkste opgaven waar we in de ruimtelijke ordening voor staan. Hoe verbinden we dan toch binnen onze organisaties deze twee thema’s met elkaar? En wat betekent dat voor maatregelen en de inrichting van onze leefomgeving?

Batoul Mesdaghi en Yigall Schilp van TAUW deelden, aan de hand van concrete voorbeelden en onderzoek, inzichten en praktische tips hierover.

Klimaatcafé #16 – dinsdag 7 december 2021
Kostenneutrale duurzame en klimaatadaptatieve nieuwbouw

Hiltrud Pötz heeft ons aan de hand van twee voorbeeldprojecten laten zien, dat het mogelijk is om nieuwbouw te realiseren die èn klimaatadaptief is, èn integraal duurzaam èn kostenneutraal.

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst

Klimaatcafé #15 – dinsdag 26 oktober 2021
De kosten van Klimaatadaptatie

Deze keer zal gaan over de Kosten van Klimaatadapatie in de nieuwbouw.
Jeroen Rijsdijk, Arcadis, heeft samen met Sander van der Wal, Nflux, hiernaar onderzoek gadaan voor de Metropoolregio Amsterdam.
Jeroen zal over de uitkomsten vertellen en ingaan op onze vragen.

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst

Klimaatcafé #14 – 14 september 2021
Klimaatadaptatie in Prestatieafspraken

In juni verscheen een rapportage over Klimaatadaptatie en Prestatieafspraken voor Woningbouwcorporaties. André Rodenburg van Samen Klimaatbestendig zal ons meenemen in het onderzoek die hij met Charlotte van der Kleijn van Provincie Zuid-Holland en Marlou Boerbooms van de Groende Huisvesters heeft uitgevoerd. In het onderzoek hebben ze gekeken welke Klimaatadaptatie gerelateerde prestatieafspraken er nu al in verschillende gemeenten worden gebruikt. Daaruit hebben ze een negental onderwerpen gedestilleerd die relevant zijn om mee te nemen met tips om ze te realiseren. Daarnaast zal hij ons ook een aantal dilemma’s voorleggen die we met elkaar verder zullen onderzoeken.

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst

Klimaatcafé #13 – dinsdag 8 juni 2021
Werken met het Convenant Klimaatadaptief bouwen – gemeente Westland

Hoe zorg je dat wat nu in je gemeente wordt gerealiseerd ook Klimaatadaptief wordt aangelegd? Het Convenant Klimaatadaptief bouwen van de provincie Zuid-Holland bied handvatten, maar hoe pas je deze in praktijk toe en hoe borg je ze in je bestaande beleid? Heleen Bothof (LUZ architecten) en Ralph Wesseling (gemeente Westland) nemen ons mee in hun zoektocht om de juiste “windows of opportunities” te vinden om handen en voeten te geven aan een klimaatadaptief Westland.

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst.

Klimaatcafé #12 – dinsdag 11 mei
Werken met Natuurinclusief bouwen en Klimaatadaptatie – gemeente Delft

Stadsecoloog Diny Tubbing werkt in Delft dagelijks om de stad natuurinclusiever te maken. Diny heeft ons meegenomen in hoe zij de link maakt tussen klimaatadaptatie en biodiversiteit: Van het Convernant Klimaatadaptief bouwen tot de inrichting van openbare ruimte. Aan de hand van diverse voorbeelden legde ze uit hoe het denken in ecosysteemdiensten haar daarbij helpt.

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst.

Klimaatcafé #11 – dinsdag 13 april
Energie en Waterveiligheid integraal benaderen

Leidt het bekijken van de combinatie van opgaven in het ruimtelijk domein tot een integrale benadering? Kunnen we ruimte veel slimmer benutten en meerdere ruimteclaims slim koppelen?

Generation Energy doet verschillende ruimtelijke onderzoeken waarbij ze energietransitie koppelen aan andere ruimtelijke opgaven. Zo hebben ze onder andere samen met Defacto Stedenbouw voor de gemeenten van Voorne-Putten onderzocht hoe lokale energieopwekking ervoor kan zorgen dat het gebied bij overstromingen minder kwetsbaar en veiliger is en sneller kan herstellen na een overstroming. Hoe kun je de synergie tussen waterveiligheid en energietransitie versterken? Welke nieuwe kansen levert het koppelen, en zijn die kansen er ook voor jouw gebied?

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst

Klimaatcafé #10 – 9 februari 2021
Klimaatadaptatie in buitendijks gebied

Hier vind je de gegevens over deze bijeenkomst in samenwerking met het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Klimaatcafé #9 – 18 januari 2021
Drukte in de ondergrond – Straatkrant no.5

De ondergrond onder onze huizen, straten, wijken en steden draagt niet alleen het gebouwde wat erop staat, maar is ook de plek waar onze leidingen en kabels door lopen, waar de wortels van het groen bovengronds ruimte zoekt om te leven en het bodemleven zijn habitat heeft.

Maar de rek is uit, ondergrondse ruimte wordt steeds schaarser en natuurlijke functies worden verstoord. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er voldoende ruimte is voor toekomstige opgaven? In de STRAADkrant 5 stond de ondergrond centraal en COP-KAfé nam Floor van den Bergh ons mee naar de inzichten uit deze krant.

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst.

Klimaatcafé #8 – Bodemdaling in de stad: Aanpak binnenstad Gouda – 8 december 12:30-13:30

Het historische centrum van Gouda heeft last van bodemdaling. Onder de noemer ‘Gouda Stevige Stad’ werken gemeente Gouda en het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad. Belangrijk onderdeel is een verlaging van het waterpeil in de lage delen van de binnenstad. Doel hiervan is om veel voorkomende wateroverlast terug te dringen. Het peil wordt vanaf 2024 stap voor stap met 25cm verlaagd.

Waarom is verlaging van het peil de oplossing? Welke weerstand is Gouda tegengekomen en hoe is hiermee om gegaan? Welke uitdagingen voor de toekomst liggen er nog? Arianne Fijan, beleidsadviseur water bij de gemeente Gouda neemt ons mee in haar verhaal. Samen gaan we in gesprek over ervaringen elders in de regio en wat we hiervan samen kunnen leren.

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst.


Klimaatcafé #7 – Participatie in Coronatijd – 24 november 12:30 – 13:30

Deze coronatijd vraagt om nieuwe manieren om bewoners te betrekken bij het herinrichten van hun directe omgeving. Adviseur Jesse Kleijwegt en projectleider Cyril Parchomov van Gebiedsmanagers vertellen in het COP-KAfé #7 over hun digitale participatieve aanpak en delen hun praktijkervaringen in Maassluis.

Hoe koppel je klimaatadaptatie kansen slim aan onderhoud en vervangingsopgaven en bed je deze goed in een omgeving? Hoe creëer je digitaal een efficiënt publieksparticipatieproces met sociale duurzaamheid?

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst


Klimaatcafé #6 – Convenant Klimaatadaptief Bouwen – 10 november 12:30 – 13:30

In 2018 is het Convenant Klimaatadaptief Bouwen opgesteld en ondertekend door diverse partijen. Van bouwbedrijven tot gemeenten en van maatschappelijke organisaties tot projectontwikkelaars. In de afgelopen twee jaar is samen opgetrokken om een leidraad en minimale eisen voor Klimaatadaptief Bouwen op te stellen. Hiermee stimuleren partijen elkaar om klimaatadaptief te bouwen in Zuid Holland. Hoe staat het daar nu mee? Wat is jouw ervaring in praktijk?

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst

Klimaatcafé #5 – Watervisie Delfland in praktijk – 27 oktober 12:30 – 13:30

Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in 2019 een Watervisie opgesteld. Hiermee steekt Delfland zijn nek uit om na te denken over de lange termijn. De visie geeft verschillende toekomstsenario’s en oplossingsrichtingen, zodat iedere gemeente met het Hoogheemraadschap in gesprek kan gaan om water goed in hun omgevingsvisie te integreren. – Hoe werkt dat nu?

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst

Klimaatcafé #4 – Integrale aanpak wateroverlast – case: Gemeente Laren – 13 oktober 2020

Na de overstroming van het centrum, besloot de gemeenteraad van Laren in 2016 tot het verplicht afkoppelen van alle woningen van het vuilwaterriool. Na vele hobbels te hebben genomen is er nu een integrale aanpak met een masterplan, een uitvoeringsprogramma en gebiedsgerichte participatie aanpak.

Koen Weytingh van Toekomststerk is de afgelopen jaren als adviseur betrokken geweest bij dit proces. Met ons deelt hij zijn ervaringen over de rol van de gemeente, die van het GRP en de bijzondere vorm van de gevoerde risicodialoog; hoe is Laren van dit drastische besluit tot uitvoering gekomen? Wat zijn cruciale ingrepen geweest? Hoe zijn de bewoners meegenomen? Wat is het effect van de genomen maatregelen?
En wat kunnen wij daarvan leren?

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst

Link naar de website van Koen Weytingh: http://toekomststerk.nl/Presentatie/presentatie.html

Klimaatcafé 3 – Kas & Klimaat – 29 september

Glastuinbouw komt in een aantal gemeeenten in onze regio (veel) voor. In dit klimaatcafé deelden we hoe jullie werken aan klimaatadaptief inrichten van de glastuinbouwgebieden.
Ter verkenning: Hoe gaan andere gemeenten daar mee om? Is er behoefte of noodzaak voor samenwerking of nadere uitwisseling van kennis of ervaringen?

In deze inventarisatieronde is vooral aandacht besteed aan de regen- en gietwaterproblematiek. Hoogheemraadschap Delfland en gemeenten werken in verschillende samenstellingen en projecten samen om zowel regenwateropvang, transport en effluent duurzamer in te richten. Het gezamenlijk coordineren en afstemmen van eventuele regelgeving lijkt de aanwezigen nuttig en noodzakelijk.

Hier vind je de aantekeningen van de bijeenkomst:

https://app.mural.co/t/mbdso9037/m/mbdso9037/1601283485993/6c39495453a5cc6d0f5b4c122af534ce66a5737d

Klimaatcafé 2 – de bodem

donderdag 16 juli: Roël de Leede (gemeente Vlaardingen) De droogtekaart van Vlaardingen. Roël werkt hands-on en met de voeten in de laarzen aan klimaatadaptatie in Vlaardingen. Onlangs maakten ze een ‘droogtestresstest’ voor de gemeente.
Hieruit blijkt dat Vlaardingen, door de slappe bodem ook gevoelig is voor extra bodemdaling bij droogte. De metingen uit 2018 laten een verhoogde daling zien.
Het onderzoek laat zien dat droogteproblematiek ook in West-Nederland een probleem en opgave is.
In de discussie blijkt er echter aarzeling voor een actief grondwaterbeheer. “De opgaven zijn erg locatie-specifiek en staan allemaal met elkaar in verband. Als je op de ene plek denkt iets op te lossen, veroorzaak je misschien op de anere plek weer een probleem.”

Klimaatcafé 1 – de bodem

dinsdag 7 juli 2020: Fransje Hooimeijer (TU Delft): Wat de bodem kan bijdragen aan klimaatadaptatie. Fransje is gespecialiseerd in de bodem en ondergrond van de stad. En of die nou droog is, vochtig of kleddernat, in iedere situatie kan de bodem een rol spelen in het klimaatadaptief maken van de wijk. – Fransje is werkzaam bij Environmental Technology and Design bij Urbanism aan de faculteit Bouwkunde in Delft.

achter de schermen – Studio CoP

Tijdens Corona is de CoP geheel online gegaan. – Dat levert nieuwe complicaties en vormen van werken op. En ook op het scherm vinden we het belangrijk dat jullie je op je gemak voelen tijdens de bijeenkomst. Om dat te bereiken hebben we in 2021 een studio ingericht waarvandaan we de online-bijeenkomsten hosten.