Bijeenkomst 10 mei 2022

afbeelding Michiel Brouwer, MBDSO

COP #24: Klimaatadaptatie & wijktypologie

“Verwondering is het verlangen naar kennis”, zei Thomas Aquino al. En wat is er nu mooier dan je te verwonderen over iets?

Op dinsdagmiddag 10 mei hebben we weer zo’n kans gehad: een middag vol met verwondering en kennisuitwisseling. – We maakten een virtuele reis door de stad.

De meest complexe uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie liggen namelijk in het bestaand bebouwd gebied, zoals je weet. En daar hebben wij behoorlijk veel van in onze regio…
We kennen natuurlijk allemaal ons bestaand bebouwd gebied. Onze middeleeuwse binnensteden, 18e-eeuwse stegen met arbeiderswoningen, jaren 20 tuinwijken, naoorlogse bouw, bloemkoolwijken en vinexlocaties. – Iedere periode had zijn eigen karakteristieke eigenschappen en kenmerken.

En wat betekenen deze wijktypologieën en kenmerken nu voor klimaatadaptatie anno 2022?

Om hierin inzicht te krijgen zullen wij met elkaar om tafel gaan, samen met Laura Kleerekoper van de Hogeschool van Amsterdam. Laura werkt bij de HvA als docent-onderzoeker met specialisatie op de klimaatbestendige  stad. Zij onderzoekt de ruimtelijke implicaties van klimaatadaptatiemaatregelen in steden. Op dit moment voert zij onderzoek uit naar de kansen voor klimaatadaptatie per wijktypologie.
Samen met Laura zullen wij de verschillende wijktypologieën in onze regio doornemen, aan de hand van jullie eigen gemeenten. Per typologie willen we met elkaar delen welke KA maatregelen wel of niet voor de hand liggen en waarom. Doel van dit alles is om van elkaar te leren zodat we sneller en goedkoper de knelpunten in de verschillende delen van ons bebouwd gebied kunnen oplossen.

Documenten

Andere resultaten volgen

Online bijeenkomst 5 november 2020

COP #21: Klimaatadaptatie in Omgevingsvisies en -plannen

De meeste gemeenten hebben nu hun klimaatadaptatie visie of strategie op papier. Een logische stap is om dit stuk te integreren in de omgevingsvisie, plannen en relevante ruimtelijke beleidstukken, maar hoe doe je dat? Welke sturingsmechanismen zet je in om de gemeente klimaatadaptief in te richten?

Gert Dekker, adviseur bij Ambient adviseurs, neemt ons mee in de handreiking Klimaatadaptief Bouwen die hij in opdracht van ministerie van binnenlandse zaken heeft geschreven. Vanuit daar kijken we wat jij met deze toolbox kunt. Welke vragen roept het op? Welke vervolgstappen kun jij zetten om klimaatadaptatie nog beter in beleid te verankeren? Wat zijn de mogelijkheden en welke rol neemt een gemeente daarbij in?

Hierna zal Luuk Postmes, adviseur stedelijk water en klimaatadaptatie bij gemeente Eindhoven, ons meenemen in de klimaattoets en hoe Eindhoven werkt aan het sturen op klimaatadaptatie.

Thema: Klimaatadaptatie in het Ruimtelijk beleid
Wanneer: Donderdag 5 november 2020

Tijd: 13:00 – 15:00
Waar: Online

Programma:


13:00      Opening en welkom door Michiel Brouwer en Rinske Wessels
13:10      Gert Dekker – Ambient adviseurs –
                Tools om Klimaatadaptatie te verankeren in beleid
13:30      Verdiepen in breakout rooms.
13:45      Plenaire discussie
14:10      Luuk Postmes – Gemeente Eindhoven –
                Klimaattoets gemeente Eindhoven
14:25      Verdiepen in breakout rooms.
14:40      Plenaire discussie
15:00      Afsluiting


 

Documenten

Hier de link naar de samenvattende mural

Online bijeenkomst 24 september 2020

COP #20: Reflectie op Deltaprogramma 2021

We willen elkaar graag weer fysiek ontmoeten, maar helaas hebben we moeten besluiten dat de COP in 2020 online blijft. Deze bijeenkomst hebben we aandacht geven aan hoe het gaat met klimaatadaptatie in de regio. En wat betekend het nieuwe Deltaprogramma 2021 die met Prinsjesdag op 15 september is uitgekomen voor de regio? Wat is onze regionale reflectie op het Deltaprogramma 2021 en welke kansen en uitdagingen zien we?

Dolf Kern, was tot voorkort werkzaam bij hoogheemraadschap van Rijnland en per 1 september coördinerend adviseur bij de Deltacommissaris, heeft deze middag zijn reflectie op het Deltaprogramma 2021 met ons gedeelt.

In dit Deltaprogramma is een herijking opgenomen van de gestelde doelen. Dolf is ingaan op drie relevante verschuivingen. Ten eerste is er meer aandacht voor de ruimtelijke kant van klimaatadaptatie en ook de koppeling aan de NOVI en andere transities die op ons afkomen. Ten tweede heeft de droogte van de afgelopen jaren de urgentie voor dit thema vergroot en daar gaat in dit deltaprogramma extra aandacht naar toe. En ten slotte komt de kwetsbaarheid van Nederland in het licht van zeespiegelstijging ook na 2050 aan bod met gevolgenbeperking en drielaagse veiligheid als bruggetjes naar regionale en gemeentelijke uitdagingen.

Daarna zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Wat betekend dit nieuwe Deltaprogramma voor jouw organisatie? Hoe past dit in de Klimaatadaptatie uitdagingen die jouw organisatie aankomend jaar mee aan de slag wil? Wie of wat heb jij nodig om deze uitdagingen het hoofd te bieden?

Thema: Deltaprogramma 2021 – Onze regionale kansen en uitdagingen
Wanneer: Donderdag 24 september 2020

Waar: Online


Programma:


13:00      Opening en welkom door Michiel Brouwer en Rinske Wessels
13:15      Dolf Kern – coördinerend adviseur Deltacommissaris – Reflectie op het Deltaprogramma 2021
13:35      Verdiepen in de drie uitdagingen: Ruimtelijke Adaptatie – Gevolgenbeperking – Droogte.
13:50      Plenaire discussie
14:15      Wat betekent dit voor je eigen werk en organisatie?
14:40      Plenair terugkoppeling
15:00      Afsluiting


 

Documenten

Samenvattende poster van de bijeenkomst

Jaaroverzicht 2019: Samen weten we meer

Jaaroverzicht 2019: Samen weten we meer

In 2019 is de Community of Practice zes maal samen gekomen. Twee maal in een brede sessie, waarin we ons bogen over de kernvragen van 2019, en vier maal in Verdiepende ssessie, waarin we vier vragen nader hebben onderzocht.

Dit zijn de vier kernvragen die zijn behandeld:

 1. De Stad als Spons: Hoe kan de stad voorzien in zijn eigen waterbehoefte? – Schieland Spaland als case.
 2. Stresstest en Risicodialoog: Hoe gebruik je de uitkomsten van de stresstest en risicodialogen in bestaande programma’s en plannen? – Tien aanbevelingen voor een effectieve vertaling in het uitvoeringsprogramma
 3. Klimaatadaptief inrichten en beheren openbare ruimte: Hoe maken van verstandige keuzes in het klimaatadaptief beheer en onderhoud? Handvatten voor weten, willen en werken, meekoppelen en processturing.
 4.  Klimaatadaptatie Stad en Land: Welke kansen in relataties liggen er bij de klimaatadaptatie-opgaven in het landelijk en stedelijk gebied? – Zes concrete uitgangspunten tussen Midden-Delfland, Rotterdam en Schiedam.

Het heeft geresulteerd in vijf flyers: per verdiepend thema is één flyer gemaakt, aangevuld met een overkoepelende flyer over heel 2019.

Downloads

download hier de flyers:

COPKlimaatadaptatie Jaaroverzicht 2019-i

COPKlimaatadaptatie 2019-Stresstest-i

COPKlimaatadaptatie 2019-StadalsSpons-i

COPKlimaatadaptatie 2019-StadLand-i

COPKlimaatadaptatie 2019-Openbare Ruimte-i


Bijeenkomst 19 maart 2020

afbeelding Florian Boer, De Urbanisten

COP #20: Bodem en Klimaatadaptatie

In verband met het  het Coronavirus is deze bijeenkomst niet doorgegaan. Nieuwe bijeenkomsten zijn vooralsnog niet gepland.

 

We beginnen 2020 met een centrale bijeenkomst over de relatie tussen bodem en klimaatadaptatie. Hoe kan je gebruik maken van de bodem om een evenwichtig watersysteem en een florerende groene omgeving in de stad te creëren?

Welke kennis over de bodem is er beschikbaar? Wat betekent deze kennis voor de aanleg van groen en water(buffers) in de stad? Wat betekent dit in praktijk? En wat betekent dit voor jou eigen (ruimtelijke) projecten? Op donderdag 19 maart duiken we samen in dit onderwerp! Ben jij erbij?

Heb jij zelf vragen en uitdagingen binnen jouw werk op dit thema waar je graag samen met anderen aankomende half jaar mee aan de slag wil? Neem ze dan mee!

Thema: Bodem en Klimaatadaptatie
Wanneer: Donderdag 19 maart 2020

Waar: Prinsenkwartier,
Sint Agathaplein 4 te Delft

 

Programma

12:30 13:00    Inloop
13:00 13:15 Opening
13:15 13:45 Reinder Brolsma, Eco-hydroloog Deltares – kennis van de bodem en de invloed op ruimtelijke inrichting
13:45 14:05 Bart Hoogendoorn en Manouk Los, gemeente Rotterdam – case Rotterdam bodemkennis en ruimtelijke ontwikkelingen
14:05 14:30 Hiltrud Pötz – voorbeelden ondergrond en groen in klimaatadaptatie
14:30 15:00    Pauze
15:00 16:30 Workshop Toolbox klimaatadaptieve stad
16:30 17:00 Vragen ophalen voor de verdiepende sessies
17:00 17:30    Borrel

 

Datum

Donderdag 19 maart 2020 van 13:00 – 17:00h

 

 

 

Bijeenkomst 17 oktober 2019

gif: werksessie #2 COP mei 2019

COP Klimaatadaptatie #19 Praktijkantwoorden Klimaatadaptatie

In Blue City deelde 17 oktober de Community of Practice Klimaatadaptatie de ervaringen en uitkomsten van het onderzoek dat zij afgelopen maanden in vier teams hebben gedaan naar vier verschillende opgaven.

Actuele opgaven, recht vanuit de praktijk opgesteld en onderzocht door  collega’s met hulp van diverse experts.

De ervaringen zijn vastgelegd in vier flyers, per onderwerp één.

Documenten

download hier de flyers:

Achtergrond

Dit zijn de vier kernvragen die zijn behandeld:

 1. De Stad als Spons: Hoe kan de stad voorzien in zijn eigen waterbehoefte? – Schieland Spaland als case.
 2. Stresstest en Risicodialoog: Hoe gebruik je de uitkomsten van de stresstest en risicodialogen in bestaande programma’s en plannen? – Tien aanbevelingen voor een effectieve vertaling in het uitvoeringsprogramma
 3. Klimaatadaptief inrichten en beheren openbare ruimte: Hoe maken van verstandige keuzes in het klimaatadaptief beheer en onderhoud? Handvatten voor weten, willen en werken, meekoppelen en processturing.
 4.  Klimaatadaptatie Stad en Land: Welke kansen in relataties liggen er bij de klimaatadaptatie-opgaven in het landelijk en stedelijk gebied? – Zes concrete uitgangspunten tussen Midden-Delfland, Rotterdam en Schiedam.

 Lees HIER meer over de geformuleerde kernvragen

Verdiepende sessie #2: donderdag 11 april 2019

COP-Klimaatadaptatie: Verdiepende sessie #2

donderdag 11 april
Locatie wordt gedeeld met de teamleden

Dit jaar vormen we 4 vaste themagroepen. Door samen te werken aan een opgave kunnen we elkaars slagkracht vergroten en elkaars kennis nog beter benutten. De COP-organisatie ondersteunt deze sessies en zorgt voor locatie, begeleiding en extra kennis. OP 17 oktober komen we weer allemaal samen om de uitkomsten te delen.

Inschrijven

De teams voor 2019 zijn gevormd. Wil je nog aansluiten? – dat kan waarschijnlijk nog wel. Stuur dan een mail naar cop@klimaatadaptatie.nl met daarin de themagroep waaraan je mee wilt werken.

De Kernvragen voor 2019

Dit zijn de vier kernvragen die dit jaar worden behandeld:

 1. Hitte, Droogte en Bodemdaling: Hoe kan de stad voorzien in zijn eigen waterbehoefte (de stad als spons);
 2. Stresstest en Risicodialoog: Hoe gebruik je de uitkomsten van de stresstest en risicodialogen in bestaande programma’s en plannen?
 3. Klimaatadaptief inrichten en beheren openbare ruimte: Welke bouwstenen zijn bepalend voor het maken van verstandige keuzes in het klimaatadaptief beheer en onderhoud?
 4. Klimaatadaptatie Stad en Land: Welke relaties en kansen liggen er bij de klimaatadaptatie-opgaven in het landelijk en stedelijk gebied? Case Midden-Delfland met omliggende steden.

 Lees HIER meer over de geformuleerde kernvragen

De COP-opzet voor 2019 is veranderd!

Tussen 14 februari en 17 oktober gaan we in themagroepen vier keer bij elkaar komen om de kernvragen uit te zoeken. De COP-organisatie zorgt voor locatie, een begeleider en wanneer er kennis van buiten nodig is, organiseren we dat!
donderdag 17 oktober is de presentatie van de deelgroepen in een grote COP-bijeenkomst.

 Lees HIER meer over de nieuwe opzet

Bijeenkomst 14 februari 2019

Bron: Anabella Meijer

COP #14: Jouw klimaatadaptief 2019

Donderdag 14 februari gingen we met elkaar op zoek naar de belangrijkste vragen die we in vier themagroepen gaan uitzoeken dit jaar.

De discussies rond klimaatadaptatie zijn in de afgelopen drie jaar sterk veranderd. Wij zien in de COP duidelijk een verschuiving van verkenning van de opgave naar het concreet maken van projecten en uitvoering. Er is nu meer behoefte aan verdieping op specifieke onderwerpen.

Presentaties

Presentatie Florian Boer: 20190214_COP-klimaatadaptatie_Urbanisten-pres_lq

Dagprogramma COP#14: Presentatie 14 februari

De Kernvragen voor 2019

Binnen de volgende vier thema’s zijn kernvragen benoemd. Die vragen zijn het uitgangspunt voor de themagroepen van dit jaar 2019:

 1. Hitte, Droogte en Bodemdaling: Hoe kan de stad voorzien in zijn eigen waterbehoefte (de stad als spons);
 2. Stresstest en Risicodialoog: Hoe gebruik je de uitkomsten van de stresstest en risicodialogen in bestaande programma’s en plannen?
 3. Klimaatadaptief inrichten en beheren openbare ruimte: Welke bouwstenen zijn bepalend voor het maken van verstandige keuzes in het klimaatadaptief beheer en onderhoud?
 4. Klimaatadaptatie Stad en Land: Welke relaties en kansen liggen er bij de klimaatadaptatie-opgaven in het landelijk en stedelijk gebied? Case Midden-Delfland met omliggende steden.

 Lees HIER meer over de geformuleerde kernvragen

De COP-opzet voor 2019 is veranderd!

Tussen 14 februari en 17 oktober gaan we in themagroepen ongeveer drie keer bij elkaar komen om de kernvragen uit te zoeken. De COP-organisatie zorgt voor datums, locatie, een begeleider en wanneer er kennis van buiten nodig is, organiseren we dat!

donderdag 17 oktober is de presentatie van de deelgroepen in een grote COP-bijeenkomst.

 Lees HIER meer over de nieuwe opzet

 

Bijeenkomst 15 november 2018

Bron: KNMI

COP #13: Calamiteiten inzetten voor bewustwording

Hoe kunnen we de droogte en piekbuien van deze zomer juist inzetten om aandacht te vragen voor klimaatverandering en klimaatadaptieve oplossingen?

 

donderdag 15 november ’s middags 12:30 – 17:30
Locatie: SpuiLAB 210, Spuiboulevard 210 te Dordrecht

 

Wat een zomer hebben we gehad: hoosbuien in mei, droogte en twee hittegolven bepaalden het zomerse nieuws. Heb jij of iemand anders binnen je organisatie gebruik gemaakt van deze calamiteiten om aandacht voor klimaatadaptatie binnen je organisatie of met de burgers te krijgen? Of is het stilletjes aan je voorbij gegaan? In deze COP zijn we ingaan op de vraag: Hoe kun je deze calamiteiten juist gebruiken om aandacht te krijgen voor klimaatverandering en klimaatadaptieve oplossingen?

De gemeente Dordrecht heette ons van harte welkom in SpuiLAB 210 waar verschillende kennisinstellingen en de gemeente hun krachten bundelen en op deze plek samen zitten om met elkaar en de burgers te werken aan een klimaatadaptieve stad. Naast dat we op deze geweldige plek de COP mogen houden, heeft Rik Heinen ook hun aanpak met ons gedeeld.

Na het Dordrechtse verhaal zijn we met elkaar in gesprek gegaan. Centraal stond de vraag: Welke calamiteiten binnen jou gemeente gaven aanleiding tot gesprek met bestuurders en/of bewoners? Welke actie(s) zijn daaruit ontwikkeld? Of had je actie willen ondernemen, maar kreeg je het niet van de grond? Wat miste je?

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft deze zomer verschillende keren hun calamiteitenplan actief in moeten zetten en zelfs aan moeten passen. Rob van Woudenberg heeft hun ervaring van deze zomer met ons gedeeld. Daarna zijn we samen met elkaar aan de slag gegaan om zelf een actieplan te maken en van deze calamiteiten nog meer gebruik kunnen maken.

 

Documentatie

Opening slides 15 november – Michiel Brouwer en Rinske Wessels

Calamiteiten en bewustwording Dordrecht – Rik Heinen

HHD calamiteiten afgelopen zomer – Rob van Woudenberg

 

Programma

12:30 13:00 Inloop (evt lunch graag voor opgeven!)
13:00 13:30 Opening
13:30 14:00 Dordrecht’s klimaatadaptief programma – Rik Heinen, beleidsadviseur water
14:00 15:00 Workshop deel 1: Ervaringen van afgelopen zomer delen
15:00 15:30 Pauze
15:30 16:00 Hoogheemraadschap Delfland over aanpassingen calamiteitenplan n.a.v. deze zomer – Rob van Woudenberg, beleidsadviseur crisisbeheersing
16:00 16:45 Workshop deel 2: Naar een actieplan
16:45 17:00  Afronding
17:00 17:30  Borrel

 

Locatie

SpuiLAB 210

Spuiboulevard 210

3311 GR Dordrecht

 

Bijeenkomst 27 september 2018

COP #13 : Communiceren bij Calamiteiten

GEANNULEERD

Hoe kunnen we deze calamiteiten juist gebruiken om aandacht te krijgen voor klimaatverandering en klimaatadaptieve oplossingen?

 

donderdag 27 september ’s middags 12:30 – 17:30
Locatie: SpuiLAB 210, Spuiboulevard 210 te Dordrecht

De bijeenkomst wordt verzet naar:

donderdag 15 november ’s middags 12:30 – 17:30

 

Aanleidingen om in gesprek te gaan over klimaatadaptatie hebben we deze zomer met de piekbui op 31 mei en de daarop volgende droogte zeker gehad. Heb jij of iemand anders binnen je organisatie gebruik gemaakt van deze calamiteiten om aandacht voor klimaatadaptatie binnen je organisatie of met de burgers te krijgen? Of is het stilletjes aan je voorbij gegaan? In deze COP willen we samen met jou ingaan op de vraag: Hoe kun je deze calamiteiten juist gebruiken om aandacht te krijgen voor klimaatverandering en klimaatadaptieve oplossingen?

De gemeente Dordrecht heet ons van harte welkom in SpuiLAB 210 waar verschillende kennisinstellingen en de gemeente hun krachten bundelen en op deze plek samen zitten om met elkaar en de burgers te werken aan een klimaatadaptieve stad. Naast dat we op deze geweldige plek de COP mogen houden, zullen zij ook wat vertellen over hun aanpak.

Na het Dordrechtse verhaal gaan we met elkaar in gesprek. Welke calamiteiten binnen jou gemeente gaven aanleiding tot gesprek met bestuurders en/of bewoners? Welke actie(s) zijn daaruit ontwikkeld? Of had je actie willen ondernemen, maar kreeg je het niet van de grond? Wat miste je?

Het Hoogheemraadschap Delfland heeft deze zomer verschillende keren hun calamiteitenplan actief in moeten zetten en zelfs aan moeten passen. Zij delen hun ervaring van deze zomer. Daarna gaan we met elkaar in gesprek hoe we zelf een actieplan kunnen maken en van deze calamiteiten nog meer gebruik kunnen maken.

Ben jij er dit keer bij? Schrijf je dan nu in!

 

Inschrijven 15 november

volgt

 

Programma 15 november

onder voorbehoud

12:30 13:00 Inloop (evt lunch graag voor opgeven!)
13:00 13:30 Opening
13:30 14:00 Paul van Esch, teamleider water en riolering over Klimaatadaptief Dordrecht
14:00 15:00 Workshop deel 1: Ervaringen van afgelopen zomer delen
15:00 15:30 Pauze
15:30 16:00 Hoogheemraadschap Delfland over aanpassingen calamiteitenplan n.a.v. deze zomer
16:00 16:45 Workshop deel 2: Naar een actieplan
16:45 17:00  Afronding
17:00 17:30  Borrel

 

Locatie 15 november

volgt